Hoạt động vệ sinh lớp học phòng dịch Corona của lớp nhỡ 1. Chuẩn bị tốt các điều kiện để đón học sinh đi học trở lại.